Професионална компетентност C и D

За професионалните шофьори които притежават категория C и D и искат да работят по тази специалност предлагаме курс за професионална компетентност за превоз на товари и превоз на пътници

Задължително периодично обучение на професионалните шофьори Наредба 41 на МТИТ

Целта на обучението е да се създадат добре обучени водачи, което е задължително, за да бъде транспортния бизнес успешен. 

Хорариум

Периодичното обучение е с продължителност 47 учебни часа, от които не по-малко от 7 часа са за управление на автомобил от съответната категория. Допуска се обучението да се провежда на отделни части, които не трябва да са по-малки от 7 часа. Така, вместо да отделят цяла седмица за ходене на курсове, водачите могат да ходят примерно 5 поредни съботи. В края на обучението,курсистите  получават Удостоверение за професионална компетентност за извършване на превози на товари и пътници.

Необходими документи:

  • Лична карта
  • СУМПС – категория „С“ или „D“
  • Контролен талон

Подготовката на водачите за придобиване на Карта за квалификация е въведена на територията на всички страни - членки на ЕС чрез Директива 2003/59/ЕО, транспонирана за България чрез наредба 41/04.08.2008 г. на МТИТС. Картата за квалификация на водача е задължителна за  водачите на превозни средства от категории C1, C1+E, C,  C+E или D1, D1+E, D, D+E, когато с превозните средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка. С наредбата се въвежда периодично обучение за професионалните шофьори на всеки пет години, като водачите трябва да преминат курс за периодично обучение преди изтичане на срока на валидност на картата за квалификация на водача. Тези, които по една или друга причина не са упражнявали професията си известно време, също ще трябва да преминават през периодично обучение, преди отново да заработят.  

Картата за квалификация на водача е валидна 5 години.

Цени на нашите услуги
Професионална компетентност
Пълен курс
700 лв.
с включен ДДС
Професионална компетентност
Първоначална квалификация
500 лв.
с включен ДДС
Професионална компетентност
Периодична квалификация
200 лв.
с включен ДДС